Generalforsamling AIF Badminton 27. sep. 2023

11-09-2023

Der afholdes ordinær generalforsamling i AIF Badminton onsdag den 27. sep. 2023 kl. 18.00 i Konferencelokale på Albertslund Stadion. Der vil blive serveret drikkevare.

Tilmelding (ikke et krav): https://aif-badminton.dk/event/9

Dagsorden iflg. vedtægterne:

1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere.
2. a. Formanden aflægger bestyrelsens beretning
    b. Diverse udvalgsberetninger
    c. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til
godkendelse samt fremlægger budget for det kommende
regnskabsår
3. Indkomne forslag
4. a. Valg af formand og sekretær samt 2 bestyrelsessuppleanter,
der vælges for 2 år ad gangen i lige årstal.
    b. Valg af kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer, der vælges
for 2 år ad gangen i ulige årstal.
    c. Eventuelt valg af yderligere bestyrelsesmedlemmer for 1 år
5. Valg af diverse udvalg, som vælges for 1 år
6. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant for 1 år
7. Valg af 5 delegerede foruden formanden samt mindst 2
suppleanter til AIF's generalforsamling i maj måned
8. Eventuelt